Līgums par lietošanas nosacījumiem

 

Pēdējo reizi atjaunināts 2017.gada 15.novembrī.

PIRMS ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT UN IEPAZĪTIES AR ŠO LĪGUMU PAR LIETOŠANAS NOSACĪJUMIEM. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat šim Līgumam par lietošanas nosacījumiem. Ja Jūs tam nepiekrītat, lūdzam iziet no šīs vietnes un neņemt vērā tajā izklāstīto informāciju. 

Šī vietne pieder Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.A., meitas uzņēmumam SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija” ("MSD"), kurš šo vietni uztur. Vietne ir paredzēta tikai Latvijas iedzīvotāju lietošanai. MSD negarantē, ka šajā vietnē ievietotie materiāli būs piemēroti lietošanai ārpus Latvijas, un Jūs esat atbildīgs par atbilstību Jūsu jurisdikcijas tiesību aktiem. Šīs tīmekļa vietnes un tās satura izmantošanai ir piemērojami Latvijas tiesību akti. 

1. Piekrišana. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat uzņemties un ievērot lietošanas noteikumus, kas izklāstīti šajā līgumā un tīmekļa vietnes konfidencialitātes politikā. MSD patur tiesības laiku pa laikam grozīt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem. MSD ievietos tīmekļa vietnē grozītos noteikumus. Jums vajadzētu periodiski pārbaudīt šos noteikumus, jo grozījumi var stāties spēkā tūlīt pēc to ievietošanas. Jūs varat iepazīties ar šī Līguma par lietošanas noteikumiem pašreiz spēkā esošo versiju jebkurā laikā, izmantojot vietnē sniegtās saites. 

2. Apjoms. Šajā līgumā izklāstītie lietošanas noteikumi ir piemērojami vienīgi šīs vietnes lietošanai no Jūsu puses. MSD un tā saistītie uzņēmumi uztur citas tīmekļa vietnes, uz kurām attiecas savi, konkrēti nosacījumi, kuri ir izklāstīti šajās vietnēs. 

3. Saturs. Lai gan šī vietne var saturēt informāciju, kas saistīta ar saslimšanām un to ārstēšanu, Jums jebkādas saslimšanas gadījumā vajadzētu konsultēties ar kvalificētu ārstu konkrētas medicīniskās palīdzības saņemšanai. MSD neapliecina un negarantē šīs tīmekļa vietnes precizitāti vai pilnīgumu. Jūs piekrītat, ka piekļuvei šai vietnei un šīs vietnes un tās satura izmantošana ir Jūsu pašu risks. 

4. Pakalpojumu pieejamība. Piekļuve šai tīmekļa vietnei ir atļauta uz laiku, un MSD rezervē tiesības bez brīdinājuma atcelt vai grozīt šajā vietnē sniegtos pakalpojumus. MSD nav atbildīgs, ja kāda iemesla dēļ šī vietne kādā brīdī vai uz kādu laiku nebūs pieejama. 

5. Saites uz citām tīmekļa vietnēm. Šī vietne var saturēt saites uz citām MSD piederošām un nepiederošām tīmekļa vietnēm. MSD neuzņemas nekādu atbildību par MSD nepiederošu vietņu saturu, uz kurām ir norādītas saites. Šīm tīmekļa vietnēm ir piemērojami tajās norādītie lietošanas nosacījumi. 

6. Intelektuālais īpašums. Autortiesības uz visiem šajā vietnē ievietotajiem materiāliem pieder SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija” vai arī minētajam uzņēmumam ir piešķirta atļauja lietot šādus materiālus, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts savādāk. Visa satura vai jebkuras tā daļas pavairošana jebkādā veidā ir aizliegta, atskaitot to, kas atļauts saskaņā ar Autortiesībām. 

7. Atteikšanās no garantijām. Šajā tīmekļa vietnē redzamie materiāli tiek sniegti bez jebkādiem to precizitātes apliecinājumiem, nosacījumiem un garantijām. Ciktāl to pieļauj likums, MSD un tā saistītie uzņēmumi ar šo nepārprotami izslēdz visus noteikumus, garantijas un citus nosacījumus, kurus savādāk netieši varētu noteikt likumdošanas akti, paražu tiesības vai taisnīguma tiesības, ieskaitot, bez ierobežojuma, garantijas attiecībā par apmierinošu kvalitāti, piemērotību konkrētam lietošanas mērķim, saprātīgas rūpības un prasmes izmantošanu un īpašuma tiesību nepārkāpšanu. Riskus saistībā ar šīs vietnes izmantošanu uzņemas pats lietotājs, un MSD neuzņemas nekādu atbildību par datorvīrusiem, ļaunprātīgu programmatūru, kaitīgiem datiem vai jebkuru citu tehnoloģiski kaitīgu materiālu, kas inficējis lietotāja datoru pēc šīs vietnes izmantošanas. 

8. Atbildība. MSD ar šo izslēdz jebkādu atbildību par jebkurām pretenzijām, zaudējumiem, prasījumiem vai bojājumiem (neatkarīgi no tā, vai šādas pretenzijas, zaudējumi, prasījumi vai bojājumi bija paredzami, zināmi vai savādāki un vai tie attiecas uz nolaidību, līguma pārkāpumu vai ko citu), kuri izriet vai ir saistīti ar šīs tīmekļa vietnes vai tajā iekļautās informācijas, satura vai materiālu lietošanu. Lai gan MSD cenšas nodrošināt šajā vietnē sniegtā satura pareizumu tā publicēšanas brīdī, MSD neuzņemas nekādu atbildību ne par kādām kļūdām vai izlaidumiem vietnes saturā vai šī satura neprecizitātēm. 

9. Sekas. MSD patur tiesības pārtraukt vai izbeigt šīs tīmekļa vietnes lietošanu no Jūsu puses jebkura iemesla dēļ jebkurā brīdi, bez jebkāda brīdinājuma. Ja Jūsu pieļautais pārkāpums rada kaitējumu citiem, Jūs apņematies atlīdzināt MSD visus tam radušos zaudējumus, zudumus un izdevumus. Ja attiecībā uz šo līgumu vai šīs tīmekļa vietnes izmantošanu no Jūsu puses rodas kādi strīdi, tie tiks atrisināti labticīgu sarunu ceļā starp pusēm. Ja šādi centieni izrādās neveiksmīgi, visi šādi strīdi, pretenzijas vai domstarpības ir jāpakļauj Latvijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.