Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi pēdējo reizi tika pārskatīti 2020. gada 3. augustā.

Šo tīmekļvietni uztur SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija” (“MSD”), reģ. Nr. 40003661568, Merck & Co., Inc., Kenilworth, Ņūdžersijas štatā, ASV, meitasuzņēmums, un tā ir paredzēta iedzīvotājiem ārpus ASV un to teritorijām, un Kanādas, kuriem ir 18 un vairāk gadu.

Lietojot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītat, ka šajā lapā ietvertie noteikumi (“Lietošanas noteikumi”) Jums ir saistoši, un apņematies tos ievērot. MSD patur tiesības laiku pa laikam atbilstoši nepieciešamībai grozīt Lietošanas noteikumus un šajā lapā sniegs paziņojumu par jebkādām šādām izmaiņām, tai skaitā norādīs to spēkā stāšanās datumu. Šai lapai Jūs varat piekļūt jebkurā laikā, izmantojot Lietošanas noteikumu saisti katras lapas apakšā šajā tīmekļvietnē.

Nekas šajā tīmekļvietnē nav uzskatāms par konsultāciju nodrošināšanu vai ieteikumu sniegšanu attiecībā uz jebkādu lēmumu vai rīcību attiecībā uz Jūsu veselību vai citu cilvēku veselību. Ja Jūs esat pacients, Jums vajadzētu lūgt padomu ārstam vai citam kvalificētai ārstniecības personai par jebkādiem jautājumiem, kas Jums rodas saistībā ar Jūsu veselību, vai, pirms pieņemt jebkādus lēmumus par ārstēšanu. Ja Jūs esat ārsts vai cita kvalificēta ārstniecības persona, Jums nevajadzētu atļaut šīs tīmekļvietnes saturam aizstāt Jūsu pašu profesionālās spriešanas spējas, kuras Jums vajadzētu likt lietā, novērtējot šajā tīmekļvietnē atrodamo informāciju.

Lai gan ir pieliktas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka šajā tīmekļvietnē ietvertā informācija ir precīza, pilnīga un aktuāla, MSD nepārprotami atsakās no jebkādas garantijas vai apliecinājuma attiecībā uz šādas informācijas precizitāti, pilnīgumu vai aktuālumu. ŠAJĀ TĪMEKĻVIETNĒ PUBLICĒTĀ INFORMĀCIJA TIEK SNIEGTA TĀDA, KĀDA TĀ IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ IESPĒJĀM PĀRDOT, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM VAI PĀRKĀPUMA NEESAMĪBU.

Šajā tīmekļvietnē MSD var ar reģistrācijas procesu vai citiem līdzekļiem ievākt personīgo informāciju par Jums. Lūdzam iepazīties ar MSD Vispasaules interneta privātuma pamatnostādnēm, lai iegūtu sīkākas ziņas par to, kā mēs aizsargājam Jūsu personīgo informāciju, kā arī MSD Vispasaules tiešsaistes izsekošanas pamatnostādnēm attiecībā uz sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām, kuras izmanto mūsu tīmekļvietnes, tīmekļa lietotnes un citi tiešsaistes pakalpojumu, un attiecībā uz to, kā Jūs varat pārvaldīt savā datorā vai mobilajā ierīcē esošās sīkdatnes. Jūs esat atbildīgi par jebkādas personīgās informācijas, kuru Jūs par sevi sniedzat MSD ar šīs tīmekļvietnes starpniecību, precizitāti.

Izņemot mūsu privātuma pamatnostādnēs ietverto informāciju, jebkādi paziņojumi vai materiāli, kurus Jūs pārraidāt uz tīmekļvietni vai caur to, ieskaitot datus, komentārus, jautājumus, ierosinājumus, idejas, koncepcijas, tehnoloģisko zinātību, metodes un tamlīdzīgi, kļūst par MSD īpašumu. MSD var brīvi izmantot, izpaust, pavairot vai izplatīt jebkādus šādus paziņojumus vai materiālus bez jebkāda veida ierobežojumiem.

Šī tīmekļvietne var saturēt informāciju, ko Jums nodrošinājušas trešās personas, vai ar saišu uz citām tīmekļvietnēm starpniecību. Paziņojumi par šāda veida informāciju un saitēm ir sniegti visā tīmekļvietnē. MSD nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu sniegto informāciju vai šādu citu tīmekļvietņu saturu, uz kurām mēs nodrošinām saites.

Šī tīmekļvietne var ietvert “uz nākotni vērstus paziņojumus” ASV 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformu likumā ietverto drošās zonas normu izpratnē. MSD neuzņemas nekādu pienākumu publiski aktualizēt jebkādu uz nākotni vērstu paziņojumu neatkarīgi no tā, vai tas būtu jādara saistībā ar jaunu informāciju, nākotnes notikumiem vai citādi. Papildu faktori, kuru ietekmē rezultāti varētu būtiski atšķirties no tiem, kas norādīti uz nākotni vērstajos paziņojumos, atrodami Merck Sharp & Dohme Corp. visjaunākajā Gada pārskatā uz 10-K veidlapas un citos uzņēmuma Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC) iesniegtajos dokumentos, kas pieejami tīmekļvietnē www.sec.gov.

Jums vajadzētu pieņemt, ka visas preču zīmes, logotipi, dizainparaugi, devīzes un tirdzniecības ārējais noformējums šajā tīmekļvietnē, neatkarīgi no tā, vai lieliem burtiem, slīprakstā vai ar pievienotu preču zīmes simbolu, pieder MSD vai tā saistītajiem uzņēmumiem, vai arī tiek izmantoti saskaņā ar licenci. Šī tīmekļvietne var arī ietvert vai atsaukties uz patentiem, ar īpašumtiesībām aizsargājamu informāciju, tehnoloģijām, produktiem, procesiem vai citām MSD un/vai citu personu īpašumtiesībām. Jums netiek piešķirta vai nodrošināta nekāda licence vai tiesības uz jebkurām šādām preču zīmēm, patentiem, komercnoslēpumiem, tehnoloģijām, produktiem, procesiem un citām MSD un/vai citu personu īpašumtiesībām.

Jūs nedrīkstat bez rakstiskas MSD piekrišanas izplatīt, pārveidot, pārraidīt, atkārtoti izmantot, pārpublicēt vai izmantot tīmekļvietnes saturu publiskiem vai komerciāliem mērķiem, ieskaitot tekstu, attēlus, audio vai video. Jums vajadzētu pieņemt, ka viss, ko redzat vai lasāt šajā tīmekļvietnē, ir autortiesību objekts, ja vien nav norādīts citādi, un to nedrīkst izmantot, izņemot atbilstoši Lietošanas noteikumos vai tīmekļvietnes tekstā norādītajam, bez rakstiskas MSD piekrišanas. MSD nedz garantē, nedz apliecina, ka, Jums izmantojot tīmekļvietnē redzamos materiālus, netiks pārkāptas tādu trešo personu tiesības, kuras nepieder un kuras nav saistītas ar MSD.

Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 10. pantu starpnieka pakalpojuma sniedzēji nav atbildīgi par pārraidāmo informāciju, ja tie neierosina informācijas pārraidi, neizvēlas pārraidāmās informācijas saņēmēju un neizvēlas vai nepārveido pārraidāmo informāciju. Lai gan MSD var periodiski kontrolēt vai caurskatīt sarunas, tērzēšanu, ievietotos materiālus, pārraidīto, ziņojumu dēļu un tamlīdzīgas tīmekļvietnē esošas sadaļas, ja tādas būtu, MSD nav nekāda pienākuma to darīt, un tas neuzņemas nekādus pienākumus vai atbildību, kas izriet no jebkuru šādu

Tīmekļa lapu vai utilītprogrammu satura, nedz arī atbildību par jebkādu trešās personas kļūdu, nomelnošanu, apmelošanu, noniecināšanu, bezdarbību, krāpšanu, rupjībām, pornogrāfiju, lamāšanos, bīstamību vai neprecizitāti, ko ietver jebkura šajās lapās vai utilītprogrammās šīs tīmekļvietnes ietvaros atrodamā informācija. Jums ir aizliegts ievietot vai pārraidīt jebkādu nelikumīgu, draudīgu, nomelnojošu, neslavu ceļošu, nepieklājīgu, skandalozu, provocējošu, pornogrāfisku vai rupju materiālu vai jebkādu materiālu, kas būtu saistīts ar vai pamudinātu uz rīcību, kas uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, izraisītu civiltiesisku atbildību vai citādi pārkāptu jebkādus tiesību aktus.

Gadījumā, ja Jūs pārkāpjat Lietošanas noteikumus, MSD patur tiesības apturēt vai izbeigt jebkāda Jūsu šajā tīmekļvietnē izveidotā konta darbību.